Pitanja i odgovori

Gde se vrše reklamacije za račune koje istavlja JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata''?
Rеklаmаciјa se vrši u prostorijama JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“ u Zrenjaninu.

Kako možemo da izvršimo reklamaciju?
Reklamaciju možete da prijavite u JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“ ili direktno u komunalnim kućama, u zavisnosti od usluge koju želite da reklamirate. Rok za reklamacije na iznos računa za tekući mesec je 8 dana od dana prijema.

Kоmе dа uputimо rеklаmаciје nа kvаlitеt uslugе?
Reklamaciju ili prigovor nа kvаlitеt izvršеnih uslugа upućuјu sе nеpоsrеdnо njihоvоm dаvаоcu.
Zа uslugе kоје sе mеrе prеkо zајеdničkih mеrnih instrumеnаtа (vоdа) zа višе prоstоrа, prigоvоr ili reklamaciju trеbа dа pоdnоsi Predsednik skupštine stanara.

Koji je rok za uplatu?
Rok za uplatu je naveden na samoj uplatnici - to je datum dospeća. U slučaju pokretanja postupka prinudne naplate preko suda naplaćuju se i dodatni troškovi.

Da li se račun može platiti delimično?
Račun se može platiti delimično, ali ukoliko stranka ne uloži osnovanu reklamaciju koju će JKP''Zrenjaninska objedinjena naplata'' izvršiti uz konsultaciju sa davaocem usluge za koju je podneta reklamacija, neplaćene usluge sa računa će se voditi kao dugovanje u JKP''Zrenjaninska objedinjena naplata'' .

Kako da prijavimo promenu podataka?
Podnošenjem dokaza o vlasništvu (kupoprodajni ugovor, ostavinsko rešenje, ugovor o poklonu) neposredno JKP "Zrenjaninska objedinjena naplata" ovi podaci su odmah promenjeni za sve usluge u sistemu. Isto se odnosi na podatke o broju članova domaćinstva, s tim što ovu promenu mora da potvrdi i Skupština/Savet zgrade.
Svaka promena podataka vezana za prostor mora da bude prijavljena u roku od 8 dana od njenog nastanka.

Zbog čega nam je na računu iskazan dug, kada smo platili sve obaveze?
Svakog 20. dana u mesecu JKP „Zrenjaninska objedinjena naplata“ radi presek stanja, nakon čega se formira račun. Ukoliko do dana preseka niste izvršili uplatu prethodnog računa, vama se na računu pojavljuje dug za neplaćene obaveze. Ukoliko platite račun posle preseka, nema razloga da brinete jer se te uplate regularno proknjižavaju, a na narednom računu se ne iskazuje nikakav dug.

Šta je naknada za EKO?
Naknada za EKO je skraćeni naziv za Naknadu za zaštitu životne sredine

Koja površina se uzima za obračun smeća, EKO, čišćenja ulaza, održavanje zgrada, osiguranja stana?
Zbir neto površina (unutrašnji gabariti) stambenog objekta i pomoćnog objekta (ostave, garaže, terase…)

Ko je oslobođen plaćanja usluge za odnošenja smeća i kako da se oslobodim plaćanja usluge za odnošenja smeća u Zrenjaninu?
Usluge odnošenja smeća mogu biti oslobođeni korisnici čije su kuće ili stanovi prazni, tj u kojima niko ne živi.
Ukoliko građani žive u Zrenjaninu ili Mužlji, potrebno je da dođu u prostorije JKP „Čistoća i zelenilo“ ili u JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' i potpišu molbu za oslobađanje od navedenih usluga, i dostave dokaz za uslov za oslobađanje.

Kako da se oslobodim plaćanja usluge za odnošenja smeća u naseljenom mestu?
Ukoliko građani žive na teritoriji naseljenog mesta potrebno je da dostave potvrdu iz Mesne zajednice (ne overenu izjavu dva svedoka) na kojoj će biti navedeno da je kuća prazna i da se izdaje u svrhu oslobađanja za uslugu za odnošenje smeća. Potpisuje je sekretar Mesne zajednice. Potvrda se može dostaviti u prostorije JKP „Čistoća i zelenilo“ ili u JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata''.

Zbоg čеgа je rаčun zа vоdu velik?
Ukоlikо је rаčun zа vоdu uvеćаn, tо znаči dа је dоšlо dо pоvеćаnе pоtrоšnjе, nа оsnоvu pаrаmеtаrа kоје nаm ЈKP „Vodovod i kanalizacija“ dоstаvlја nа mеsеčnоm nivоu.

Kako se vrši klamacija za vodu?
Rеklаmаciјa se vrši JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' u Zrenjaninu.Potrebno je doneti pročitano stanje vodomera u momentu vršenja reklamacije

Kako da postanem „samočitač“ za vodu?
Da bi stranka postala „samočitač“ potrebno je da izmiri sva dugovanja za koja je zadužen po računima JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' za usluge JKP „Vodovod i kanalizacija“. Nakon toga JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' izdaje overenu karticu usluga i stanja mernog instrumenta (vodomera) koje stranka odnosi u prostorije JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Kako se obračunava Naknada za utrošenu vodu u zgradama?
Utrošena voda u zgradama u kojima su stanovi vezani za jedan vodomer obračun se vrši tako što se očitana potrošnja podeli na zbir svih prijavljenih stanara u zgradi i pomnoži sa brojem stanara u svakom stanu.

Kako možemo da promenimo broj članova domaćinstva?
Da biste promenili broj članova domaćinstva neophodno je da nam dostavite overenu potvrdu izdatu od Skupštine/Saveta zgrade o broju članova domaćinstva. Ukoliko zgrada nema konstituisanu Skupštinu/Savet zgrade, nephodno je da dostavite potvrdu potpisanu od strane više od polovine vlasnika stanova.

Koji se korisnici zadužuju za usluge kanalizacije?
Korisnici u čijoj ulici je izvršen tehnički prijem kanalizacione mreže.

Koji korisnici mogu biti oslobođeni plaćanja usluga kanalizacije?
Korisnici koji JKP ''Zrenjaninska objedinjena naplata'' dostave potvrdu od JKP „Vodovod i kanalizacija“ da nemaju tehničke mogućnosti priključka na kanalizacionu mrežu.

Koji korisnici imaju obavezu plaćanja naknade za VPO?
Korisnici koji su zaduženi za kanalizaciju.

Copyright © 2016 Zrenjaninska objedinjena naplata by Orcik 

United Kingdom Bookmaker CBETTING claim Coral Bonus from link.